ഓർമകൾക്കും ജീവനുണ്ട്.

കത്തുകൾക്ക് ജീവനുണ്ടോ? 

അവളുടെ ചോദ്യത്തിന് ചെറുപുഞ്ചിരിയിൽ ഉത്തരം ഒതുക്കാം എന്ന് കരുതിയെങ്കിലും അവൾ പിന്നീടും ചോദിച്ചു.

ഉം. ചെറിയ ഒരു മൂളലിൽ വീണ്ടും ഉത്തരം ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ച എന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന അവളുടെ നോട്ടം കൂടുതൽ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. 

കത്തുകൾക്ക് ജീവനുണ്ട്. ഓരോ കത്തിലും എഴുതുന്ന ആളുടെയും വായിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുടെയും ഒരു അൽപ്പം ജീവൻ അതിലുണ്ട്. എഴുതി പൂർത്തിയായ കത്ത് പൊട്ടിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ജീവൻ പൂർണതയിൽ എത്തും. അങ്ങനെ ആണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ശെരിയാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. ഇത്രേം പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണടച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച എന്റെ ഉറക്കത്തെ വലിച്ച് കീറികൊണ്ടാണ് അവളുടെ മറുപടി കിട്ടിയത്. ശെരിയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഓരോ കത്തിലും ഞാൻ ജീവൻ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തൊട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അത്രേം പറഞ്ഞ് അവൾ ഉറങ്ങാൻ കണ്ണടച്ചു കിടന്നു.

ആ രാത്രി വെളുക്കുന്ന വരെ ഉറങ്ങാതെ നിശ്ശബ്ദതയിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നു. 

രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക്  “നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കും ജീവനുണ്ട്” എന്ന് ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞ് അവൾ നടന്നു.

ജീവിതം എവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയ ആ പകലിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഞാൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. 

Advertisements

Scribbling #13

The 4 year old asked for an ice-cream,

The parents bought it without a second thought,

She ate it full with a smile,

it was the first time that she is getting an ice cream without a battle.

After an hour, she went on anesthesia with a smile.

Parents waited in the corridor with a box full of ice cream,

and the prayer to turn the 1% of chance of success to zen percent life.

After hours, the corridor was filled with tears and smell of melted ice cream.

The letter.

He was feeling empty and stranded by the chaos,

He was left alone by the choices and priorities,

Nothing helps him to move forward,

He searched for the pen and his notepad to get lost in the world of words,

There he found a letter,

A letter waiting for him to open,

The letter was there for about a week now.

It was from her,

the one who was with him from so long,

for him, she existed in letters.

And here is another one,

He started reading;

“We breathe words and we live in letters, so here is another one and it says LIVE!”

That made him smile,

Her letters was always like this,

Just a few words or lines, yet powerful to change a man’s mood.

All of a sudden,

His emptiness was filled with words,

He took an Inland and wrote; “Let’s Love and Live!”

 

 

Scribbling #12 : The fall

Don’t be sorry.
The knock was beautiful.
The fall was beautiful
And, the crash was much more beautiful
that I’m not able to feel anything now.
People around me say that I’ve became numb.
But it’s not true,
I’m still in the hangover of the fall and crash
which you gifted me.

Scribbling #11

She asked him whether it will hurt so much,

He replied honestly that it will, but it’s worth,

After some minutes, her wail was lingered in the air,

The next moment, his impatience got killed by a newborn baby’s cry,

All of a sudden, the parenthood brought a smile on his tensed face,

The moment which they waited for long,

The moment which turned them from couples to parents.

Scribbling #10

Now or then, once in your life, in the midst of your life’s journey, love will catch you, unaware, illuminating the dark corners of your mind, fills your soul with joy. Then, take it with all your heart and love truly breaking all the boundaries, and at some point or the other, it will make you realize that it is the biggest revolution in this world.
So, keep aside the fears and fight for what you love, You’re a revolutionist..

Scribbling #9

Dear Someone out there,

Always think before you do something,

or before you make some new choices.

Because, your choice can transform a hero into a villain

and a villain into a hero.

And, life is not like what we see in movies.

Real life is not made up of heroes and villains,

just some ordinary people making choices they have to life with.

And, the hero of your choice won’t be that good as you seen on movies

and the villain could simply kill the hero in some point or the other. 😉

Sincerely,

A hero/villain by choice.